REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony (www.apt8.pl) jest własnością Arkadiusza Stępnika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą APT.8 Arkadiusz Stępnik z siedzibą w miejscowości Chechło Pierwsze (95-082 Dobroń), przy ul. Leśmiana 8 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7311987176, REGON: 101603140, sklep@apt8.pl dalej zwanym „Sprzedawcą”.

2. Warunki dokonywania zakupów w Sklepie internetowym reguluje niniejszy Regulamin. Kupujący przed złożeniem zamówienia lub dokonaniem rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. Sposób składania zamówień

 

1. Kupujący może złożyć zamówienie jednorazowo bez konieczności rejestracji lub za pośrednictwem indywidualnego konta klienta po rejestracji.

2. W celu realizacji zamówienia Kupujący zobowiązany jest podać następujące dane:

     -imię nazwisko bądź firmę,

     -adres dostawy,

     -adres poczty elektronicznej,

     -numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na towary, których nie posiada aktualnie na stanie w ramach indywidualnych uzgodnień z Kupującym.

4. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.

 

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży

 

1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, dokonanego nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, zwanej dalej Ustawą. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorcy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru, bez konieczności podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy lub e-mailem po adres: sklep@apt8.pl. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży jest doręczany Kupującemu wraz z towarem i dowodem zakupu.

6. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od chwili odstąpienia od umowy.

7. Towar zwracany przez Kupującego w rezultacie odstąpienia od umowy powinien być kompletny tj. wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami stanowiącymi jego integralną część i nie powinien nosić śladów użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd oraz powinien posiadać dołączoną metkę. Do zwracanego towaru należy załączyć dokumenty wydane przy jego sprzedaży. Zwracany towar powinien być opakowany w stosowny sposób gwarantujący brak uszkodzeń w trakcie transportu, a w miarę możliwości w oryginalne opakowanie.
8. Zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy, Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru.

9. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane przez Kupującego płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy Kupującemu.
9. Towar odsyłany jest na adres: APT.8, ul. Leśmiana, 95-082 Chechło Pierwsze.

10. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, np.:  oderwana metka, nieodesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.

 

§ 4. Płatności

 

1. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów wyrażone są w polskich złotych.

2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo wyraźnie informowany w trakcie składania zamówienia.

3. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:

     -Płatność za pobraniem,

     -Płatność przelewem na rachunek sprzedawcy,

     -Płatność online za pośrednictwem payu,
     -Płatność online za pośrednictwem paypal.

4. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

 

§ 5. Dostawa

 

1.Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Kupującego. W przypadku płatności za pobraniem realizację zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie 24 godzin od rozpoczęcia realizacji zamówienia.

3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany podczas składania zamówienia.

4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Dostawa następuje tylko w dni robocze.

6. Sprzedawca dokonuje wysyłki za pośrednictwem kuriera DPD.

7. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru.

 

§ 6. Reklamacje

 

1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. O ile sprzedany towar jest objęty osobną gwarancją, Kupujący może skorzystać z uprawnień z niej wynikających.

3. Kupującemu niebędącemu konsumentem przysługują uprawnienia z tytułuj rękojmi za wady zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

§ 7. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego, dalej zwanego Newsletter’em.

2. Do korzystania z usługi Newsletter’a niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

3. Celem rozsyłania Newsletter’a jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.

4. Subskrypcji Newsletter’a można dokonać na stronie Sklepu podając adres e-mail użytkownika. Subskrypcji Newsletter’a można dokonać również w trakcie procedury składania zamówienia w Sklepie lub po zalogowaniu się na indywidualnym koncie klienta.

5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newsletter’a po zalogowaniu się na indywidualnym koncie klienta lub poprzez kliknięcie zawartego w Newsletterze linku „wypisz się” lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: sklep@apt8.pl.

6. Zapisanie się do subskrypcji Newsletter’a jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) w celu prawidłowego świadczenia usługi Newsletter’a. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo żądania ich usunięcia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zaprzestania wysyłania Newsletter’a po uprzednim powiadomieniu o tym użytkownika, bez podania przyczyny.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

3. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności aby wygląd towaru zaprezentowanego na stronie Sklepu nie odbiegał od jego rzeczywistego wyglądu.
4. Sprzedawca zastrzega, że wymiary towarów podawane w tabelach rozmiarów są jedynie orientacyjne.

5. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

6. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883). Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

7. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.

8. Za zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych w tym rozsyłania Newslettera.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

10. Regulamin obowiązuje od dnia 09.10.2013 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych jest firma APT.8 Arkadiusz Stępnik, z siedzibą przy ul. Leśmiana 8, 95-082 Chechło Pierwsze, wpisana do CEIDG w dniu 20.05.2013r., NIP: 7311987176, REGON: 101603140. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu korzystania z usług sklepu tj. w celu przyśpieszenia zawierania transakcji internetowych.

Dane osobowe, które nam powierzasz, czyli: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, opcjonalnie datę urodzenia, przetwarzane są:

 

 • w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach opisach w Regulaminie;
  w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów;

 

 

 

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania ich przeniesienia do innego podmiotu. Dane osobowe podane przez Ciebie, możesz samodzielnie edytować. Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia lub przeniesienia swoich danych poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@apt8.pl.

 


Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług, w tym:

 

 • firmy zajmujące się przetwarzaniem danych (firma przewozowa, firma świadcząca usługi hostingu);
  systemy płatności, które obsługują płatności (PayU, Paypal);
  administracja publiczna i instytucje publiczne, gdy wymagają tego przepisy prawa podatkowego, pracy, ubezpieczeń społecznych lub inne;

 

 

 

Podstawą prawną dla przetwarzania zebranych danych osobowych jest w szczególności wykonanie umowy sprzedaży. W tym względzie użytkownik jest zobowiązany podać dane potrzebne do wykonania umowy. W przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy sprzedaży.

 

Obsługa i wystawianie faktur sprzedaży opiera się również na obowiązku prawnym jaki ciąży na sklepie.

Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez Użytkownika z konta w sklepie lub wykonywaniem usługi (np. obsługa reklamacji) – w każdym razie przez okres nie dłuższy niż wymagany przez odrębne przepisy, a następnie zostaną usunięte z systemu.

Dopóki korzystasz z naszych usług, Twoje dane są przez nas przechowywane i przetwarzane.  Po usunięciu konta użytkownika, przetwarzanie przez nas Twoich danych polega na ich przechowywaniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Procesy rejestracji oraz logowania są szyfrowane za pomocą protokołu SSL, ma to na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
 • dokładne i aktualne;
  nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
  przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;


Wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem sklepu są realizowane przy użyciu bezpiecznych systemów płatności. Poufne dane płatnicze są przesyłane bezpośrednio i w zaszyfrowanej postaci (SSL) do odpowiedniej instytucji. Deklarujemy, że wdrożyliśmy wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarzamy, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

Pliki COOKIES

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego apt8.pl. 

W trakcie korzystania przez Ciebie ze sklepu, korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze strony sklepu, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika. Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. (pliki cookie dodawane przez Facebook czy Google+) i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików "cookies" uniemożliwi dokonanie zakupów internetowych i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od użytkownika podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.